HAKKIMIZDA

WhatsApp Image 2021-04-11 at 11.40.07 PM
ab06ab93-b538-4701-8d5a-ea1d70aa9f12
WhatsApp Image 2021-04-11 at 11.40.03 PM

ADFTR

AFGANİSTAN DERNEKLER FEDERASYONU

FEDERASYONUN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Federasyonun amacı, üye derneklerin hizmet sunduğu doğal ve kayıtlı üyelerinin; Uluslararası alanda yaşayan Afganistan Türkleri Arasında Sosyal Kültürel, Ekonomik alanlarda birlik ve beraberliği sağlamak, diğer Türk boyları arasındaki ayrımcılığı gidererek birlik ve beraberliği tesis etmek, Afganistan Türklerinin Türkiye de ve Afganistan da kanuni yollardan sosyal haklarını aramak, daha iyi koşullar içersinde yaşamaları için maddi ve manevi yardımda bulunmak,Afganistan da Türk topluluğunun var oluşunu Dünya kamuoyuna duyurmak. Afganistan Türk topluluğunun Eğitim hakları için çalışmalarda bulunmak, konuyu uluslar arası platform ve mahfillere taşımak, buralarda destek aramak, Mülteci ve Göçmen durumuna düşen Afganistan Türk Ailelerini en iyi şekilde barınma ve konaklamaları için konutlar yapılması için çalışmalarda bulunmak,Kooperatifler kurmak,kurulmuş kooperatiflere ortak olunması için çalışmalar yapmak,  yurtlar kurmak, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapmak ve bu konuda çalışan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, sorunların daha iyi anlaşılabilmesi için Kitle iletişim araçlarını kullanarak kamuoyunu aydınlatmak ve desteğini sağlamak, Afganistan Türklerinin Kültürünü yaymak, Sosyal yaşam seviyesini yükseltmek, Sosyal yapısını geliştirmek, tarihi araştırmalar yapmak,  yaptırmak, Anketler düzenlemek, geniş kitleleri ve kamuoyunu aydınlatmak gayesiyle iletişim araçlarından yararlanmak ve desteğini sağlamak, Afganistan Türklerinin Ortadoğu, Orta Asya ve Balkan ülkelerinde yaşayan diğer Türk topluluktan ile Kültürel, Sosyal, Ekonomi işbirliğini sağlamak. Afganistan’ın toprak bütünlüğü içersinde yaşamış olan Türk toplumunun, diğer milletlerle aynı eşit hakka kavuşması için İnsan haklan kuruluşları ve Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,  Yasal mevzuat çerçevesinde Din, Dil, Irk, Renk, Siyasi görüş, inanç ve mezhep farkı gözetmeksizin Afganistan ve dünyanın her yerinde doğal afetlerde zarar uğrayanlara, Savaş Mağdurlarına yardımda bulunmak, bu amaca yönelik kurumlarla işbirliği yapmak, yurt içinde kampanyalar düzenlemek. kuzey Afganistan da yaşayan Türklerin düzensiz göç yapmalarının önüne geçilmesi için Hükümetler nezdinde çalışmalar yapmak, Düzensiz göç ederek Türkiye gelen soydaşlara her türlü yardımda bulunmak, Yüksek öğrenime devam eden öğrenciler için yurtlar yaptırmak ve kiralamak, muhtaç olan Afganistanlı Türk öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında imkânlar nispetinde Her kademede eğitim gören öğrencilere Burs vermek, Yurt içinde ve Afganistan da yaşayan düşkün, yardıma muhtaç Afganistanlılar için Huzur evi yaptırmak, kiralamak, Çocuk yuvaları ve kreşler açmak, kültürel tesisler açmak, Afganistan Konsolosluğu ve Büyükelçilikleri ile ilişkiler kurmak ve Türkiye göç eden veya ikamet teskeresi alarak yaşayan Afganistanlı Soydaşların entegrasyonun da gerekli hukuki ve kültürel yardımlarda bulunmak ,göç idareleri ile ortak çalışmalar yapmak ve  sorunların çözümünde ilgili Bakanlıklar ve Kamu kurum kuruluşları ile iş birliği yapmak, Sivil Toplum örgütleri ile iş birliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

Federasyonun Faaliyet Alanı

Federasyon ,sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Federasyon olarak sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1) Üye dernekler arasında koordinasyonu sağlar

2) Üye derneklerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri geniş katılımlı kültürel etkinlikleri planlayıp, üye derneklerle birlikte gerçekleştirir.

3) Üye dernekler düzenlenecek kurslar, seminerler, konferanslar, paneller gibi kültürel etkinliklere uzmanlar göndererek yardımcı olur, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen ve federasyonun amacına uygun toplantılara ve çalışmalara katkı sunar.

4) Federasyon toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve örgütsel sorunlarının belirlenmesi amacıyla araştırmalar yaptırır ve çözüm önerileri üreterek hazırlattığı projeleri ilgili mercilere önerir ve çalışmalarına katkıda bulunur

5) Üye dernekleri bilgisayar donanımlı hızlı bir iletişim ağına kavuşturmak için gerekli çalışmaları yapar,

6)Afganistan Türkleri, Türk  tarihi ve kültürü konularında hem üyelerini ve hem de tüm toplumu doğru olarak bilgilendirmek amacıyla, kitap, gazete, dergi, bülten çıkartır, film, belgesel, kaset  gibi tanıtım araçları yaptırır, bu konularda yerel, bölgesel ve ulusal radyo ve televizyonlarda yayınlar yapılmasına çalışır ve yayınlanacak programların hazırlanmasına katkılarda bulunur,

7) Türkiye’nin imzalamış olduğu ikili kültür anlaşmalarının sağladığı olanaklarla; TÜRK dünyasın’daki ve diğer ülkelerdeki bilim akademileri ve araştırma enstitülerinden davet edilecek uzmanlara kültür değerlerimizi derletir, dilimizin, müziğimizin ve folklorumuzun en doğru şekliyle öğretilmesine çalışır, keza, Türkiye’den yurtdışına uzmanlar göndererek inceleme ve araştırmalar yapmalarına, Anadolu ve Türk Dünyası medeniyetleri arasındaki benzerlikleri veya ilişkileri bilimsel metotlarla tespit çalışmalarına katkıda bulunur,

8) Türk dünyasına  inceleme-tanıtma turları düzenler, yıllık gençlik toplantıları, gençlik kampları, tatil ve yaz eğitim programları ile gençler arası kültürel, sosyal ve sportif yarışmalar organize eder,

9) Derneklerin parasal sorunlarının çözümüne katkı amacıyla yeni gelir kaynakları ve yöntemleri bulmaya çalışır, bu konuda üye dernekleri bilgilendirir ve iş birliği yapar

10) Yasal izinlerini almak suretiyle pansiyon, öğrenci yurdu, lokal, misafirhane ihtiyaçlarına çözüm üretir, kreş, anaokulu ve ilköğretim okulları açarak anadilin öğrenilmesini sağlar,

11) Yetkili mercilerden izin almak suretiyle yurtdışında kurulmuş bulunan federasyon ve konfederasyonlarla ortak kültürel faaliyetler düzenler, bunlara üye olabilir,

12) İlgili devletlerin yasalarının elverdiği ölçüde, çifte vatandaşlık hakkı alınması için girişimlerde bulunur,

13) İnsan hakları ve özgürlüklerine saygılı, laik ve demokratik cumhuriyet ilkelerine ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı, çoğulcu ve katılımcı Türkistan  kökenli vatandaşların oluşturduğu demokrat bir sivil toplum örgütü olarak, üyelerinin  ortak kimliğine yaraşır ve topluma örnek olacak biçimde yaşamaları için her türlü eğitsel çalışmalarda bulunur.

14) Gerektiğinde çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturur. Federasyonun amaç ve ilkelerine uygun olarak çalışmak üzere Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan  Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katılmak, temsilci bulundurmak, görüş ve öneriler bildirmek suretiyle katkıda bulunur.

15) Kültür evleri, Spor tesisleri ve tesisler açmak ve Açılmış olanlara ortak olmak. 

16) Her türlü sportif faaliyetleri desteklemek, sportif etkinlikler ve sosyal ve kültürel aktiviteler organize eder, yapar yaptırır, iş birliği yapar,

17) Üyelerinin yararlanabileceği, sosyal tesisler, çay bahçeleri, mesire yerleri, kurar ve işletir. 

18) Dernek rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm, tanıtım ve eşantiyon hazırlar. Üyelerce üretilen ürünlerin tanımını yapar,

19) Tüm iş adamı dernekleri arasında; dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlar. 

20) Federasyon üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirir, sorunlarının duyurulması yolunda çalışmalar yapar, bu konularda ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilişkiler kurar. Ayrıca, gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti verir. 

21) İhtiyaç sahibi kişilere erzak yardımı(tüm temel ev ihtiyaçları kiti), zor şartlarda okuyan öğrencilerimize kışlık mont ve bot yardımı, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize imkanlarımız dahilince burs , soru çözümlü kitap ve okuma kitabı yardımı, gönüllü olarak üniversite öğrencileri ve öğretmenlerimizce yararlarına sunabileceğimiz ücretsiz özel ders yardımı.

22) Sosyal Sorumluluk kapsamında Sosyal yardımlaşma ve dayanışma plan ve projeleri hazırlar.  

23) Amacı doğrultusunda her türlü yol ve araçlarla tanıtım ve bilgilendirme yapabilir. 

24) Ticari işletme kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeler yaparak, üye ve mensuplarına daha ucuz alış-veriş yapmalarına imkân sağlar, 

25) Yardım toplama mevzuatı hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yurt içi ve yurt dışından bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yardım, bağış, intifa ve sükûna hakkı, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder. 

26) Afganistan’dan göç eden soydaşların Sorunlarının çözümünde gerekli yardımlarda bulunmak,ikamet teskeresi almalarında yardımcı  olmak, Barınma ve yiyecek içecek konularda maddi destek sağlamak, Türk vatandaşlığına geçiş konuların hukuki danışmanlık hizmeti sunar.

 

28) Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen felaket, afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak, temizlik ve sair bütün şartlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.

 

29) Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen felaket, afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak, temizlik ve sair bütün şartlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.

30) Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanabilir. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler.

31)Federasyon faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri ve komisyonlar kurar. Federasyon herhangi bir konuda bu komisyonları görevlendirir, yapacakları işle ilgili yetkiler verir. Bunların yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar. Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerin yol, barınma, konaklama, iaşe vb. masraflarını karşılar.

32) Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak köy ve tarım işlemleri, eğitim araştırma, dershane, dispanser, poliklinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler inşa edilmesine veya kuranlara  maddi ve lojistik yardımda bulunur.  Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar , hizmet satın alır ve desteği sağlar.

33) Konfederasyonlara üye olmak ve kurmak.

34) Afganistan dan Türkiye’ye resmî çalışmak üzere işçiler istihdam konularını ele almak.

35) Yardımlaşma amacı ile  ve yurtdışı yurt içi yardım toplamak ve göndermek.

36) Konfederasyonlara üye olmak ve kurmak.

37)Gerekli izinler alınarak İktisadı işletmeler ,Dershane ,Radyo televizyon kanalları açmak Sağlık işletmeleri kilinik ,Lokal işletme ,Park işletme ,Konferans Etkinlik ,Eğitim araştırma yerleri kurmak ve açmak.

MADDE 4-KURUCULAR

Federasyonun kurucu üyeleri aşağıda yazılmıştır,

1- AFGANİSTAN İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

2- AFGANİSTAN TÜRKLERİ ULSLARARASI SOSYAL KÜLTÜR  VEYARDIMLAŞMA DERNEĞİ

3- AFGAN TÜRK DOSTLUK KONSEYİ DERNEĞİ

4- ÖZBEK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

5- ULUSLARARASI ÖZBEK VE AFGAN HALKLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Dernek isinleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir.

MADDE 5-ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

5.1 Federasyonun amaç ve çalışma ilkelerini benimseyen ve Türkiye’de faaliyet göstermekte olan Afganistan Türkleri  Derneklerinin her biri Federasyona kurucu üye olabileceği gibi sonradan da üye olarak katılabilir

5.2 Federasyona kurucu üye olmak ya da sonradan katılmak için dernek genel kurulunda bu doğrultuda karar alınmış ve yönetim kuruluna yetki verilmiş olması gerekir

5.3 Kurucu üye olmak isteyen derneklerin yönetim kurulları, genel kurul kararlarını ibraz ederek federasyon tüzüğünü kuruluş anında imzalayacaklardır. Kurucuların imzaları tamamlandıktan sonra federasyon merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amire imzalanmış tüzük ve eklerinin teslimiyle federasyon kurulmuş olur

5.4 Federasyona sonradan üye olmak isteyen derneklerin,  federasyona katılmaya ve yönetim kurulunun yetkilendirildiğine dair  genel kurul kararını ekleyerek  Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak müracaatları gerekir. 

5.5 Federasyon yönetim kuruluna yapılacak üyelik  başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en çok 30 gün içerisinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

5.6 Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Üye dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkelere ters düşmemek kaydı ile kendi tüzüklerinde kayıtlı çalışmaları serbestçe yapabilirler.

5.7 Federasyona üye olmak isteyen yeni kurulmuş dernekler, üyelik kazana bilmeleri için dernek kuruluş tarihinden itibaren en az bir (1) yıl geçmiş olması gerekmektedir.

MADDE 6-ÜYELİK BAŞVURUSU VE İNCELEMESİ

6.1 Üye olabilme özeliklerine sahip her dernek kendi genel kurulunda aldığı katılma kararının tasdikli sureti ile yazılı olarak Federasyona üye olmak üzere başvurur.

6.2 İki defa federasyondan çıkan veya çıkarılan derneklerin başvuruları dikkate alınmaz.Yönetim kurulu kendisine ulaşan üyelik başvurusunu ilk 30 günde inceleyerek kabul veya reddini kesin karara bağlar

6.3 Yönetim Kurulu kararı bir yazı ile başvuru sahibi derneğe bildirilir.

6.4 Üyeliği kesinleşen dernek Federasyonun ana tüzüğünü kabul etmiş olur.

MADDE 7-ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI

Üyelik Federasyondan çıkma,çıkarılma veya üyenin tüzel kişiliğini kaybetmesi ile sona erer.

8.1 Üyelikten çıkma

Federasyona kayıtlı her dernek Federasyondan ayrılma hakkına sahiptir.Bu hak genel kurullarında verilmiş kararla Federasyon yönetim kuruluna yazı ile başvurmakla kullanılır.Dernek Genel Kurulunda alınmış  federasyondan ayrılma karar yazısı Federasyon Yönetim Kuruluna ulaşması ile beraber derneğin üyeliği düşmüş olur.

8.2 Federasyonun amaç ve gayeleri ile 5253 sayılı Dernekler Yasası’na aykırı hareket ettikleri belgelerle sabit olmak,Federasyonun çalışmalarına ve toplantılarına katılmayarak,görev almaktan kaçınmak,

Verilen görevleri yapmamak,

Federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine ilgisiz kalmak,Federasyon Genel Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

Aidatını ödemediği gerekçesi ile üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemiş olmak,

Federasyon üyeliğinden çıkarılma kararı alınması için gerekli görülen hallerdir.

8.3 Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve İtiraz

Federasyon Yönetim Kurulu,üyelikten çıkarılmayı gerektiren hallerde ilgili üye hakkında şikayet üzerine, tüzüğe aykırı davranışlardan  veya kendiliğinden gereken araştırma ve incelemeyi yaparak,üyenin savunmasınıda aldıktan sonra kararını gizli oyla ve üye tam sayısının çoğunluğu ile verir. Sonuç ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir,Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’da itiraz edebilir.İtiraz Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır,itirazın karara bağlanacağı tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

MADDE 9-ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Asli Üyelik:Kurucu üyelerle bu Tüzük hükümleri uyarınca üyeliğe kabul edilmiş derneklerdir.

Onursal Üyelik:Federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine üstün destek ve değerli katkılar sağlamış, çaba sarf etmiş, yol gösterici rol oynamış ,ancak 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri uyarınca Federasyona üye olamayan tüzel kişilerle gerçek kişilere bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak en çok iki yıl süre olmak koşuluyla Yönetim Kurulu Kararı ile tanınmış bir ünvandır.Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.Genel kurul toplantılarına onursal üye olarak seçilmiş tüzel kişiler iki temsilci gönderebilir.Onursal gerçek kişiler ise kendileri katılabilir.

MADDE 10-FEDERASYONUN ORGANLARI

10.1 Genel Kurul

10.2 Yönetim Kurulu

10.3 Denetim Kurulu

MADDE 11-GENEL KURUL

Federasyonunen büyük ve en yetkili organıdır.Federasyona hiçbir şekilde borcu olmayan asli üyelerin,genel kurullarından seçecekleri 5’er delegenin katılımı ile teşekkül eder.

Üyelerin Yönetim kurullarınca görevlendirilmiş Temsilcileri Federasyon Genel Kurulu’nda vekil veya yedekleri ile temsil edilemez.Federasyon genel Kurulu 3 (üç) yılda bir federasyonun merkezinin bulunduğu yerde Kasım ayı içinde olağan olarak toplanır.

MADDE 12-OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL

Federasyon yönetim veya denetim kurullarının gerekli hallerde veya genel kurul delege mevcudunun 5 de birinin yazılı istekleri üzerine yönetim kurulunca bir ay içinde toplanır.

MADDE 13-TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

 

MADDE 14-TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurula üzere üye derneklerin genel kurulunca seçilmiş delegeler genel kurul toplantısına katılabilir.Çoğunluk bu delegeler toplamı salt çoğunluğu esas alınmak sureti ile hesaplanır.İlk toplantıda çoğunluk sağlandığı takdirde ,kongre çalışmaları başlar.Ancak çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı Federasyon Yönetim ve Denetleme asli kurulları tam sayı toplamının iki katından az olamaz.Genel Kurul,toplantıya katılan temsilcilerin salt çoğunluğu ile karar verir..Ancak tüzük değişikliklerinde toplantıya katılan mevcudun salt çoğunluğunun sağlanması şarttır. Federasyonun fesih ve tasfiyesi gibi kararlarda 5253 sayılı Dernekler Yasası’na ilişkin esaslara uyulur.

MADDE 15-TOPLANTININ YAPILIŞI USULÜ

Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün,saat ve yerde yapılır.Genel Kurula katılacak delegeler kimlik kartlarını göstererek Federasyon yönerim kurulunca düzenlenmiş listedeki adlarının hizasını imza ederek toplantı mahalline girerler.5253 sayılı Dernekler Yasası’nın ilgili maddesinde belirtilen  yeter sayı sağlandığında,durum bir tutanakla tespit edilir.Toplantı Federasyon başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere delegeler arasında açık oylama il;

1)Bir Genel Kurulu Başkanı

2)Bir Genel Kurulu başkanı vekili

3)Bir Sekreteri Divan Katibi

Seçilir.

Toplantı Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.Toplantı sonunda bütün tutanak be belgeler Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna teslim edilir.Genel Kurul yalnız gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar.Ancak, toplantıda hazır bulunan temsilcilerin en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

MADDE 16-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar,genel krulca görüşülüp karara bağlanır.

16.1 Federasyon organlarını seçmek

16.2 Federasyon Tüzüğünü değiştimek.

16.3 Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek,faaliyet ve hesaplardan ötürü ibra etmek

16.4 Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

16.5 Federasyonun bir konfederasyona katılmasına veya bir konfederasyondan ayrılmasına karar vermek.

16.6 Federasyonun Dernekler Yasasının ilgili maddelerince işlem yapılmak kaydıyla Uluslararası faaliyetlerde bulunması,Yurt dışındaki Kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması

16.7 Gerektiğinde Federasyona taşınır,taşınmaz satın almak veya mevcut taşınmazları satnak yada gerektiğinde bunlar üzerinde Federasyon lehine veya ipotek tesis ve terkin etmek üzere Yönetim kuruluna yetki vermek.

16.8 Yönetim Kurulu tarafından verilecek kesin üyelikten çıkarma kararlarına karşı yapılacak itirazları karara bağlamak.

16.9 Federasyon’un feshine veya tasfiyesine karar vermek

16.10 Yasada ve Tüzükte Genel Kurula verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

16.11 Genel başkan seçilmesini sağlamak

16.12 Üye dernekler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla iç tüzük ve yönetmelikler yayınlamak ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.

16.13 Federasyon tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapmak.

16.14 İktisadi işletme faaliyetlerinde bulunmak,kiralamak,kiraya vermek için karar almak.

16.15 Yiyecek içecek ve konaklama endüstrisine denetlemeler yapmak ve işbirliğinde

MADDE 17-ADAYLARIN BİLDİRİMİ

Genel Kurul toplantısında Başkanlık Divanının oluşmasından hemen sonra Federasyon Başkanı ile kurullara seçilecek aday listeleri ve/veya başvurularını Federasyon mührü ile onaylayıp, imzalayarak,bir örneğini alındı belgesi karşılığında ilgilisine verir.DivanBaşkanlığının,adayları Genel Kurul’aduyurmasından sonra verilecek listeler ve aday başvuruları geçersizdir.Adaylar ve listeler Divan başkanlığınca toplamı yerinde görülebilecek şekilde askıya çıkarılır.

MADDE 18-OY VERME İŞLEMİ

Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün işleri genel kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Üyelerin oylarını düzenli bir şekilde kullanılabilmelerini sağlamak için başkanlık divanı toplantı yerine gerektiği kadar sandık koydurur. Oy kullanacak üye Kimliğini ve Genel Kurul’a giriş kartını sandık başında bulunan görevliye verir.Üye oy vermek için hazırlanmış kapalı bir bölümünde bulunan Federasyon damgasını ve Başkanlık Divanı’nınimzasını taşıyan zarflardan birine ‘’Başkan’’ve Kurullarına ait oy pusulalarından seçtiklerini koyduktan sonra sandığa atar.Oyunu kullanan üye,listedeki isminin karşısını imzaladıktan sonra kimliğini geri alır. Oy pusulaları basılı veya elle yazılmış olabilir. Çizilmiş veya başka işaretler konulmuş oy pusulaları geçersizdir.Ancak,oy pusulalarında çizilen isimler yerine başka isimler yazılabilir.Çizilmemiş isimler geçerlidir.Her sandık için yeteri kadar kapalı bölme hazırlanır.

MADDE 19-OYLARIN TASNİFİ SAYIMI VE SEÇİM SONUÇLARININ İLANI

Oylar verildikten sonra oy kullananüye sayısı,listedeki imzalarla karşılaştırılır. Sonra sandıklar açılıp zarf sayılır.Zarf adedi oy kullanılmış üye sayısından fazla çıkarsa durum bir tutanakla saptanır.Listeye göre oy kullanılmış üyelerin imza sayısıdan fazla çıkan zarflar yok edilir.Oy tasnifi ile görevli olanlar geçerli ve geçersiz oy pusulalarını ve çıkan oy pusulası sayısını gösteren bir tutanak tanzim ederler.Oy tasnifi açık olarak yapılır.Eşit oy alanlar arasımda divan kurulunun son kararı geçerlidir ve sonuç tutanak ile tespit ettirilir.Seçim sonuçları Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldığı yerde hemen ilan edilir.Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak yeni seçilmiş  federasyon başkanına teslim edilir.

MADDE 20-SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ

Aday olmuş her temsilci kendisi ile ilgili sayım ve seçim sonucuna Genel Kurul Toplantısı sona erinceye kadar Başkanlık Divanı’na yazılı itirazda bulunabilir.

MADDE 21-GENEL KURUL KARARLARININ VE SEÇİM SONUÇLARININ BİLDİRİMİ

21.1 Genel Kurul kararları ve tutanakları,oy tasnifine ilişkin tutanak ve puan listelerini kongre listeleri kongre başkanlık divanınca imzalanarak yönetim kuruluna teslim edilir.Bu kararların birer sureti federasyon üyesi derneklere gönderilir.

21.2 Genel kurulda alınan kararlar federasyon salonunda ilan  levhasına asılmak sureti ile üyelere duyurulur ve elektronik posta yolu ile tüm üye derneklere bildirilir.

MADDE 22-YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU

21.1 Federasyon yönetim kurulu genel kuruldan sonra en yetkili icra organı ve federasyonun yürütme kuruludur.

21.2 Yönetim Kurulu,delegeler arasından üç (3) yıl için Genel Kurul tarafından gizli veya açık oyla seçilen 5 asli ve 5 yedek üyeden oluşur.

21.3 Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul toplantısından sonra yedi gün içinde yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından her biri farklı sorumluluklar üstlenecek 1 (bir) Başkan 1 (bir) Başkan Yardımcısı 1 (bir) Genel Sekreter ve 1 (bir) Sayman üye seçerek görev bölüşümü yaparlar.Diğer Federasyon faaliyetleri ile ilgili görev bölüşümü yapılır.

21.4 İstifa eden Başkan veya Yönetim Kurulu Üyeleri,görev süresi içinde yapılan işlerden sorumlu olup Genel Kurul’a karşı hesap vermekle yükümlüdürler.Bu üyeler,ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.

21.5 Asli üyelikleri,n boşalması halinde,sırası ile yedek üyeler göreve çağırılır.Başkanlığın boşalması halinde yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar yönetim kurulu tarafından belirlenecek Başkan Yardımcısı bu görevi yürütür.Ölüm,istifa,mazeret veya diğer zorunlu sebeplerle meydana gelen asli üyeliklerde boşluklar,yönetim kurulu kararı ile eksilen kurulun yedek üyeleri arasından Federasyon Başkanlığınca davet edilerek tamamlanır.Yönetim asil üyeleri arasındaki eksilmeler bu fıkrada belirtilen uygulamaya rağmen üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde Dernekler yasasının ilgili maddesi uygulanır.

MADDE 22-SEÇİLEN ÜYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

22.1 FEDERASYON BAŞKANI

Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

Genel hükümlerin ve dernek yasası ile tüzük ilkelerini tanıdığı yetkileri kullanır.

Yönetim kurulu adına federasyonu dışarıda,içeride her yerde ve mahkemelerde temsil eder.

Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda federasyon adına konuşmalar yapar.

Federasyon adına gerekli görüldüğü hallerde basın açıklamaları yapar.

Federasyonun bütün işlerini ve çalışmalarını düzenler.

Alınan kararları yerine  getirir.

Acele ve önemli işler nedeni ile Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

Federasyon adına olan yazışmaları genel sekreter ve mali konulardaki hesap işlerine bakan kurul üyesi ile birlikte imzalar.

22.2 BAŞKAN YARDIMCISI

Yönetim kurulu Başkan yardımcısı olarak kendisine bağlı ana konu ile ilgili çalışmaların yürütülmesini,tüzükte belirtilen hallerde Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon Başkan vekilliği görevinin yerine getirilmesini ve koordinasyonu sağlar.

22.3 GENEL SEKRETER

Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar ve Federasyon Başkanının onayı ile yönetim kurulu tüm üyelerine yayınlar.Federasyonun yazı işlerini yönetir.Kanun ve tüzük hükümleri ile belirtilen defter,dosya ve kayıtların tutulmasını,yayın işlerinin yürütülmesini sağlar ve yönetim kurulu başkanı ile başkan yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda bunların görevlerini yapar.

22.4 SAYMAN

Federasyon gelir ve giderine demirbaşlarına ait defterlerin tutulmasına ve genel kurula sunulacak bütçenin hazırlanmasını sağlamak.Giderlerin bütçeye uygun yapılmasını denetlemek,bütçede görülecek aktarma tekliflerini yönetim kuruluna getirmek ve ayda bir gelir gider hesap cetveli çıkarıp yönetim kuruluna sunmak sayman üyenin görevidir.Fedrasyon gelir ve giderlerinin usulüne göre vezne kayıtlarına geçirilmesine gelirlerin banka hesabına yatırılmasına gider belgelerinin hakikate uygunluğunun denetlenmesi harcamalara ait banka çekmelerinin federasyon başkanı bulunmadığı zamanlarda konu ile yetkili başkan yardımcısı ile birlikte imzalamak sayman üyenin görevidir.

MADDE 23-YÖNETİM KURULUNDAN İHRAÇ

Yönetim kurulu ikazlarına uymamak tüzüğe aykırı davranışlarsa bulunmak ihraç edilme sebebidir.

MADDE 24-YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ

Yönetim Kurulu Federasyon işlerinin gerektiği hallerde ve en az 1 (bir) defa toplanır.Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır Federasyon Başkanı’nın yazılı onayı alınarak en az 7 (yedi)gün öncesden elektronik posta yolu ile yine Genel Sekreter tarafından tüm yönetim kurulu üyelerine bildirilir.Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır.Toplantıda hazır bulunan salt çoğunluğu ile karar alabilir.Yönetim Kurulu toplantılarını federasyon başkanının oılmadığı yerde başkan vekili yönetir. Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesinde Yönetim Kurulu gerekirse uzman bir kişiyi davet ederek görüşünü alır.

MADDE 25-YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

25.1 Federasyonu temsil etmek veya bu  hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek,

25.2 Federasyona bağlı dernek üyelerinin haklarını ve sorunlarını takip etmek,

25.3 Kendi dönemi ait çalışma raporu ile gelecek döneme ait bütçeti hazırlayarak genel kurula sunamk,

25.4 Aidatının ve Federasyona ait gelirlerin vaktinde tahsiline ve gelir kaynaklarının geliştirilmesi için çalışamak,

25.5 Giderleri ve harcamaları,genel kurulca onaylanan bütçeye göre yürütmek ve gerektiğinde bölüm ve maddeler arasına aktarmalar yapmak,

25.6 Bütçe imkanlarına göre Federasyona gerekli personeli almak ,çalıştırmak ve çıkarmak,

25.7 Genel kurulca verilecek yetkiye dayanarak taşınmaz malları satın almak federasyon adına tapuya tescil ettirmek,gerektiğinde ihtiyaç fazlası olanları satmak ve mevcut yapılarda her türlü değişikliği yapmak,yeni tesisler meydana getirmek,

25.8 Federasyon yararına gerekli izin alınmak sureti ile müsamere konser balo,yemekli ve yemeksiz toplantı ve piyango,çay,iç ve dış gezilerle,konferans,paneller,fuar,yarışmalar ve benzeri aktivite tertip etmek,

25.9 Tüzünde yapması gerekli değişiklikleri hazırlayarak genel kurula sunmak,

25.10 Genel hükümlerde Dernekler Yasası ile bu tüzükte görülen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

25.11 Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek ,

25.12 Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

25.13 Gerekli görüldüğü yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

25.14 Ürün geliştirme(ARGE)çalışması yapmak

MADDE 26-YÖNETİM KURULUNUN MÜNFESİH SAYILMASI

Her ne sebep olursa olsun başkan dahil yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu 1 (bir) ay içerisinde çağırılır.

MADDE 27-DENETLEME KURULU:

Her ne sebeple olursa olsun başkan dahil yönetim kurulu seçilen  3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeden oluşur.Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yönetim kurulu kararı il seçilen yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.Denetim kurulu;derneğin,tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini ,defter,hesap kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun  olarak tutulup tutulmadığını ,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

27.1 Federasyon yönetim kurulunca alınan kararlar toplantıyı takip eden oturumda okunup imzalanır. Federasyon yönetim kurulunun verdiği kararlardan.Dernekleri ilgilendiren kısımların örnekleri ilgili derneklere gönderilir.Bu kararlara bir ay içerisinde itiraz edebilir.Federasyon Yönetim Kurulu kararında ısrar ederse  Federasyon başkanı meseleyi genel kurula sevk eder ve gerekirse Genel Kurulu toplantıya çağırır.

27.2 Denetim kurulu, genel olarak 6 (altı) ayda bir toplanır.İdari ve mali denetimini yapar.Yönetim kurulu idari ve mali belge ve bilgileri Denetim kuruluna sunar.Denetim Kurulu işlemlerin yasalara Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler.

27.3 Gerekli gördüğü hallerde,gider belge ve kayıtlar konusunda Yönetim Kurulu’nu uyarır.

27.4 Denetim kurulu raporu imzalanmayan kararlar geçersizdir.

27.5 Denetleme kurulu genel kurula sunulacak idari ve mali raporun,toplantı tarihinden en geç bir ay önce sorumlu başkan yardımcısına yazılı belge ile vermekle yükümlüdür.

27.6 Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

27.7 Denetleme kurul üyelerinden biri veya fazlasının herhangi bir nedenle ayrılması halinde boşalan yere birinci yedekten başlamak üzere sırasıyla genel yönetimce çağrı yapılır.Çağrı yazılı ile olur.Bu çağrıdan itibaren on gün içinde kurul üyeleri bir araya gelerek görev bölümü karar defterine yazılır ve imza edilir.

27.8 Denetleme kurulu gerektiğinde gerekçelere dayalı olarak veya tüm yönetim kurulu üyelerinin yerlerinin,yedekleri ile birlikte boş olması durumunda federasyonu olağanüstü genel kurula götürme yetkisi vardır.Gerekçelere dayalı genel kurul talebini ise yönetim kurulundan ister.

MADDE 28-FEDERASYONUN PARASI VE MALLARI

Federasyonu idari ve mali bir yükün altına sokacak tasarruflar için Yönetim Kurulu kararı zorunludur. Yönetim Kurulu kararının uygulanması için Başkan ve Başkan Yardımcıları ile birlikte hareket etmek koşuluyla herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine yetki verebilir. Federasyonun parası Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Ödemeler birisi Sayman üye olmak koşuluyla Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin imzalarını taşıyan yetki ile yapılır. Yönetim Kurulu Federasyon kasasında günlük işlerin yürütülmesi için yeterli miktarda para bulundurabilir. Yönetim Kurulu Federasyon mallarının en iyi şekilde korunması için gerekli önlemleri alır.Yıpranmış ve amortisman karşılıkları sıfrlanmış demirbaş, Yönetim Kurulu tutanağı ile kayıtları düşülüp piyasa bedeli satılabilir

MADDE 29-BÜTÇE

a- Giriş ödentisi: Kurucu üyeler, kuruluş işlemlerini tamamlama aşamasında, sonradan katılan üyeler de üyeliklerinin onaylamasını izleyen 10 gün içerisinde  Federasyona giriş ödentisi öderler. Giriş ödentisi Federasyon Genel Kurulunda belirlenir. Yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ödentisi, üye derneğin kayıtlı üye sayısının 6 (altı) TL’ ile çarpımından bulunacak rakamdır.

b-  Aidatlar: Her derneğin ödemesi gereken aidat miktarı Kurullarını oluşturma amacıyla yapılmış olan son genel kurullarında seçilmiş olan delege sayısına göre hesaplanır. Aidat miktarı her bir delege için aylık 30 TL dir. Aylık aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Toplam tutarı oniki aylık aidat karşılığından fazla aidat borcu oluşan dernekler, bu zaman zarfında en az iki defa yazılı olarak uyarılmış olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından Federasyon üyeliğinden çıkarılırlar.

MADDE 30-FEDERASYON FORS VE AMBLEMİ

30.1 Federasyonu temsil edecek amblem ve forsun yapılmasına ve değiştirlmesine Yönetim Kurulu teklifi ile genel kurul karar verir.Üyeler kendi amblem ve forslarının yanında federasyon amblem ve forsunu kullanırlar.

30.2 Federasyonun Forsu Federasyon Yönetim Kurulunca bayrak yasası ve yönetmeliğine uygun olarak Federasyonun bir forsu tespit edilir.Forsun asılmasında,bayrak yasası ve yönetmeliğinde belirlenen hükümlere uyulur.Ayrıca Dernekler Yasasının 29-maddesinde belirtilenişim işaret ve sembollere bezememek kaydıyla bir alametifarika (şekil)intihap eder.

MADDE 31 TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Federasyon Ana tüzüğü Genel Kurul kararı il değiştirebilir,ilk toplantıda tüzük değişikliği için Oy kullanma hakkı olan üyelerin 2/3’’ünün katılması ve kabul etmesi şarttır,ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az az olamaz.Ancak tüzüğün değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararları,toplantıya katılan oy kullanma hakkı olan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

MADDE 32-GELİR VE GİDER İLE BORÇLANDIRMADA  USULÜ

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 33- SÖZLEŞMELER

Tüzükten doğan veya Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak yapılan tüm sözleşmeler Yönetim Kurulu kararı ile olur.

MADDE 34- FEDERASYONUN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Federasyonda iç denetim esastır.Genel Kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir.Genel Kurul,Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu derneğin,tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre  ve 6 (altı) ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine,her türlü bilgi,belge ve kayıtların,dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.Bağımsız denetim kurullarına denetim yaptırıldığında bütçeden ödenir.

MADDE 35-DEFTERLER VE MUHASEBE

Yönetim Kurulu belgelerine dayalı,açık,düzenli ve çağdaş bir muhasebe uygulamakla yükümlüdür.

Tutulacak Defterler:

a-Karar Defteri,

b-Üye Kayıt Defteri,

c-Evrak Katıt Defteri,

d-İşletme defteri,

Federasyon gelirleri alındı belgeleri ile toplanır ve giderleri harcama belgeleri ile yapılır.Bu belgelerin resmi olanları kullanılır.Alındı belgesi yürülükte bulunan yasalara uygun olarak hazırlanır.Bağış ve ödenti toplayacak kişileri Yönetim Kurulu bir kararle belirler ve bu karar yerel en büyük mülki idari amirine onaytılır..Ancak Kanun’da  veya yönetmelikle yeni bir düzenleme yapılmışsa bu defterlerinin haricinde başka defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğünden onaylı olması zorunludur.

MADDE 36-FEDERASYON GELİRLERİ

Madde 21. Federasyonun başlıca gelirleri şunlardır:

36.1 Üye  dernek ödentileri

36.2 Yardım ve bağışlar

36.3 Düzenleyeceği etkinliklerden sağlanacak gelirler.

36.4 Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde  edilecek gelirler,  yayın gelirleri.

36.5 Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu gelirleri,

36.6 Proje karşılığı gelirler, 

38,6.7 Diğer gelirler.

36.8 Bu derneklerin genel kurulları ile yapacakları para yardımı ve bağışlar,

36.9 Resmi ve özel kuruluşlarda yapılacak yardım,bağış ve sponsorluklar,

36.10 Tertip edilecek balo,müsamere,eğlence,konser,piyango,fuar,yarışma ve bastırılacak takvimlerin sağladığı gelirler,

36.11 Federasyon web sitelerinden elde edebilecek reklam gelirleri,

36.12 Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler,

36.13 Kiralardan ve işletmelerden sağlanacak gelirler,

36.14 Danışmanlık hizmet gelirleri

36.15 Yasa,yönetmelik ve kararnamelerin Federasyona tanıdığı haklardan elde olunan gelirler ,

36.16 Ülke içinde veye dışında yapılacak etkinliklerden sağlanan gelirler,

MADDE 37-FEDERASYONUN FESHİNE TASVİYE

Federasyon feshine genel kurul karar verir,ilk toplantıda genel kurul yapılabilmesi için Oy kullanma hakkı olan üyelerin 2/3 ünün katılması ve kabul etmesi şarttır,ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak Yönetim Kurulu’nun iki katından az olamaz.Feshe karar vermek için hazır üyelerin 2/3 ünün kararı gerekir.

Federasyon feshi yönetim kurulu tarafından mahalli en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.Federasyon feshi veya tüzel kişiliğin sona ermesi halinde tüm mal varlığı ve hakları federasyonu oluşturan derneklere eşit bir şekilde intikal ettirilir.Federasyonun fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemler yapmak,hesapları kapatmak ve fesih anındaki federasyonun safi mevcudunu tespit etmek için bir tasfiye heyeti kurulur.Tasfiye heyeti üç kişiden oluşur ve genel kurulca seçilir.Genel Kurul karar aldığı takdirde federasyon bütün para,mal ve ve hakları mahkeme kararıyla federasyonun amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye  sahip derneğe devir edilir.

Derneğin infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 38-YÖNETMELİKLER

Tüzük de belirtilen konuların açıklığa kavuşturulması ve federasyon işlerinin düzenli yürütülmesi ile bağdaşacak bir yönetmelik kurulunca hazırlanarak yürürlüğe konulur bu yönetmelik de tüzük de saklı kalmış hususlar maddeler halinde belirlenir.Federasyon yayın organı mevcut ise hazırlanan yönetmelik burada yayınlanır ve ayrıca bastırılarak üyelere dağıtılır.Bu konuda dernekler yasasının uygun maddesine uygunluğu zorunludur.

MADDE 39-MALİ HAKLAR

Federasyon başkanı ile yönetim kurulunda görev alan üyelerin zaruri masrafları kendi derneklerince karşılanır.Ancak bu şahısların federasyonu ilgilendiren ve yönetim yönetim kurulunca karara bağlanan iş ve görev seyehatlarinde yolluk ve zaruri giderleri federasyonca karşılanır.Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ve her türlü ödenek yolluk ve tazminat ve dernek hizmetleri için göreclendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespiti.

MADDE 40-ATIF

Bu tüzükte açıklık olmayan konularda 5253 sayılı Dernekler Yasası,

Medeni Kanun ve diğeri ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 41-YÜRÜRLÜK

Bu tüzük kurucu üye dernekler tarafından imzalanarak kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE

 

MADDE 1-İlk Genel Kuruluna kadar görev yapacak kişiler aşağıda belirtilmiştir.

 

 

1

İZZET SADAT

BAŞKAN

AFGANİSTAN İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

 

 

 

 

2

FAZIL AHMET SÖNMEZ

 

BAŞKAN YRD.

AFGANİSTAN TÜRKLERİ ULSLARARASI SOSYAL KÜLTÜR  VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

 

 

3

RAMAZAN YURTTAŞ

BAŞKAN YRD.

AFGAN TÜRK DOSTLUK KONSEYİ DERNEĞİ

 

 

 

 

4

ABDULMUNİR YUNUS

SEKRETER

ULUSLARARASI ÖZBEK VE AFGAN HALKLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

 

5

NEVRUZ YILDIZ

SAYMAN

ÖZBEK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ